Odvoz odpadu: Povinnosti a zmluvy na Slovensku

Správny a efektívny odvoz odpadu je neoddeliteľnou súčasťou udržateľného odpadového hospodárstva v každej obci. V Slovenskej republike platia konkrétne požiadavky a povinnosti pre subjekty vykonávajúce zber a prepravu komunálneho odpadu. V nasledujúcom článku si priblížime dôležité informácie týkajúce sa tejto problematiky.

Podľa platnej legislatívy môže zber a odvoz odpadu (vrátane mobilného zberu) alebo prepravu komunálneho odpadu na území obce vykonávať len ten, kto splňuje nasledujúce podmienky:

Uzatvorená zmluva s obcou: Subjekt vykonávajúci zber alebo prepravu odpadu musí mať uzatvorenú zmluvu s príslušnou obcou, kde definuje podmienky a povinnosti týkajúce sa tejto činnosti.

Zmluva s OZV pre obaly: Ak subjekt vykonáva zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, je povinný mať uzatvorenú zmluvu s OZV pre obaly, ktorá upravuje otázky zberu a nakladania s obalovým odpadom.

Plnenie povinností držiteľa odpadu: Subjekt je povinný plniť si povinnosti držiteľa odpadu podľa platného zákona č. 79/2015 Z. z., vrátane oznamovania údajov o druhu a množstve vyzbieraného odpadu najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka.

Ohlásenie o zbere alebo výkupe odpadu: Subjekt je povinný ohlasovať obci údaje o druhu a množstve vyzbieraného odpadu, pričom vzor tlačiva Ohlásenie o zbere alebo výkupe odpadu je uvedený v prílohe č. 11 vyhlášky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti.

Ak sa jedná o mobilný zber odpadov alebo stacionárny zber s poskytovanou protihodnotou, finančnou alebo vecnou, ide o výkup odpadov a subjekt musí spĺňať povinnosti prislúchajúce výkupu odpadov.

Pre tých, ktorí by mali záujem o uzatvorenie zmluvy s OZV NATUR-PACK, je možné získať viac informácií prostredníctvom kontaktu s touto organizáciou.

Ďalšou dôležitou časťou je registrácia subjektov vykonávajúcich zber a prepravu odpadov. Podľa § 98 zákona č. 79/2015 Z. z. je každý, kto vykonáva zber odpadov bez prevádzkovania zariadenia na zber odpadov, povinný zaregistrovať sa na príslušnom orgáne štátnej správy odpadového hospodárstva v lehote do 14 dní od začatia výkonu tejto činnosti. Táto povinnosť neplatí v prípade potreby súhlasu alebo autorizácie podľa osobitného predpisu.

Podobné povinnosti sa vzťahujú aj na dopravcov odpadu, ktorí vykonávajú prepravu odpadu pre cudziu alebo vlastnú potrebu.

Školy, ktoré vykonávajú tzv. školský zber odpadu, sú povinné oznamovať údaje o druhu a množstve vyzbieraného odpadu a informácie o nasledujúcom držiteľovi. Tieto údaje sú následne oznamované obci/mestu a OZV, s ktorou má daná obec/mesto uzatvorený zmluvný vzťah týkajúci sa triedeného zberu. Termín na zasielanie údajov je stanovený do konca mesiaca po ukončenom štvrťroku.

V prípade, že zriaďovateľom školy je obec alebo mesto a škola nemá vlastné IČO, štvrťročné povinnosti školy sa prenášajú na obec, ktorá je povinná reportovať príslušné údaje zmluvnej OZV.

Celkovo platná legislatíva a povinnosti zabezpečujú, že odvoz odpadu je riadený transparentne a efektívne, prispievajúc k udržateľnému nakladaniu s odpadom na území Slovenskej republiky.

Publikované: 23. 12. 2023

Kategória: Praktické rady

Autor: Jana Sýkorová