Ako napísať kvalitnú diplomovú prácu

Záverečná odborná práca je dôležitou súčasťou štúdia na vysokej škole. Jej kvalitné spracovanie si vyžaduje zodpovedný prístup. A to nie len v posledných dňoch pred jej odovzdaním. Napísanie bakalárskej alebo diplomovej práce zaberie zväčša niekoľko mesiacov. V nasledujúcom článku vám preto poradíme, ako aj napriek stresu a nedostatku času napísať kvalitnú diplomovku.

Diplomová práca

Ak ste v záverečnom ročníku druhého stupňa vysokoškolského štúdia, na získanie titulu potrebujete okrem úspešného absolvovania záverečnej skúšky napísať diplomovú prácu. Náročná diplomová práca overí vaše schopnosti použiť získané vedomosti z danej oblasti v praxi. Jej napísanie preto nie je len povinným krokom, ktorý musíte urobiť, ale môže vás v mnohom obohatiť. Ako ju teda napísať?

Ako písať diplomovú prácu

Diplomové práce majú vopred danú štruktúru aj obsah, ktoré je potrebné dodržať. Skladajú sa z teoretickej a praktickej časti v rozsahu 40 – 50 normostrán. Štruktúra diplomovej práce musí obsahovať:
  • úvodnú stranu s názvom univerzity, témy, typ práce, meno vedúceho a autora a dátum,
  • stránku s podpísaným čestným vyhlásením autora o tom, že je autorom práce,
  • stránku s poďakovaním školiteľovi (táto nie je povinná),
  • abstrakt a kľúčové slová v rodnom a jednom zo svetových jazykov,
  • obsah,
  • úvod,
  • jadro práce delené na teoretickú a praktickú časť,
  • záver,
  • zoznam použitej literatúry,
  • obrázková príloha (táto nie je povinná).

Vypracovanie práce

Kvalitné vypracovanie bakalárskej práce, ako aj ktorejkoľvek inej záverečnej práce v mnohom závisí od zvolenej témy. Preto by ste mali jej výberu venovať pozornosť. Najlepšie je, ak si vyberiete niečo, čo vás z daných okruhov baví. Takto vybraná téma sa vám bude spracovávať oveľa ľahšie ako téma, ku ktorej nemáte dobrý vzťah. Pre vypracovanie práce budete ďalej potrebovať relevantné zdroje. Zistite si, kto je odborníkom v oblasti, ktorej sa budete v práci venovať, a prezrite si publikácie od tohto autora. Môžete sa riadiť aj recenziami na publikácie. Dôležité je tiež, aby všetky zdroje, ktoré na vypracovanie práce použijete, boli aktuálne. Nemôže sa vám tak stať, že na napísanie diplomovky o výskume trhu použijete prácu napísanú v čase komunizmu. Internetové zdroje používajte s opatrnosťou. Mali by ste sa spoliehať len na overené informácie. Veľkou výhodou je, ak vám pri zbieraní podkladov na vypracovanie práce pomôže odborník z danej oblasti.

Publikované: 19. 12. 2019

Kategória: Praktické rady

Autor: Viola Vondráková